งานการเงิน

ชื่อ :                        นางอรพรรณ  เชื้อวงศ์พรหม
ตำแหน่ง
:                 ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานการเงิน
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นางสาวปรียานุช  บุญจู
ตำแหน่ง
:                เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่พิเศษ :           –
วุฒิ :                        ปวส.
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นางสาวโลมรัตน์  วิชัยสูง
ตำแหน่ง
:                เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่พิเศษ :           –
วุฒิ :                        ปวส.
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :