งานการเงิน

ชื่อ :                        นางอรพรรณ  เชื้อวงศ์พรหม
ตำแหน่ง
:                ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :           หัวหน้างานการเงิน
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นางสาวปรียานุช  บุญจู
ตำแหน่ง
:                เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่พิเศษ :           –
วุฒิ :                        ปวส.
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นางสาวโลมรัตน์  วิชัยสูง
ตำแหน่ง
:                เจ้าหน้าที่งานการเงิน
หน้าที่พิเศษ :           –
วุฒิ :                        ปวส.
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :