งานการบัญชี

ชื่อ :                        นางสาวจิตตานันท์  นิพิฐชนะรักษ์
ตำแหน่ง
:                ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :           หัวหน้างานบัญชี
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นางสาวรัตนาภรณ์  บุญนาง
ตำแหน่ง
:                เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชี
หน้าที่พิเศษ :           –
วุฒิ :                       ปวส.
วุฒิการศึกษา :         การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :