คณะผู้บริหาร

ชื่อ :  นางสาวเยาวลักษณ์  ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วุฒิ :  ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :  25 มิ.ย. 2536
ติดต่อ : 094-5579905
E mail :
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุระศักดิ์? ชัยตาแสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย : บริหารทรัพยากร
วุฒิ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 19 พ.ค. 2540
ติดต่อ : 093-6945605
E mail :
ชื่อ : นายอุดมการณ์  เสนาะศัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย : พัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
วุฒิ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : (บริหารการศึกษา)
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ติดต่อ : 098-0974095
E mail : hs3opb@gmail.com
ชื่อ : นางสุรีรัตน์  จันธัมมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย : วางแผนและงบประมาณ
วุฒิ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต (บริหารการศึกษา)
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 15 ตุลาคม 2561
ติดต่อ : 089-7108712
E mail : Sureerat2517rat@gmail.com
ชื่อ : นางสาวพิมพ์พิชชา  พูนประสิทธิ์
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย : วิชาการ
วุฒิ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ติดต่อ : 062-1231254
E mail :