คณะผู้บริหาร

ชื่อ :                        นางสาวเยาวลักษณ์  ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง :                ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วุฒิ :                       ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :         บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :  25 มิ.ย. 2536
ชื่อ :                         ว่าที่ ร.ต.สุระศักดิ์  ชัยตาแสง
ตำแหน่ง :                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย :                       บริหารทรัพยากร
วุฒิ :                        ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :          บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   19 พ.ค. 2540
ชื่อ :                          นายสมจิต  ศรีหล้า
ตำแหน่ง :                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย :                       พัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
วุฒิ :                        ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :  19 พ.ค. 2540
ชื่อ :                         นางสุรีรัตน์  จันธัมมา
ตำแหน่ง:                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย :                       วางแผนและงบประมาณ
วุฒิ :                        ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   
ชื่อ :                         นางสาวพิมพ์พิชชา  พูนประสิทธิ์
ตำแหน่ง:                  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย :                       วิชาการ
วุฒิ :                        ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :