คณะผู้บริหาร

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางสาวเยาวลักษณ์? ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง 😕 ? ? ? ? ? ? ? ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ?บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 25 มิ.ย. 2536
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ว่าที่ ร.ต.สุระศักดิ์? ชัยตาแสง
ตำแหน่ง 😕 ? ? ? ? ? ? ? ?รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?บริหารทรัพยากร
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?19 พ.ค. 2540
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายสมจิต? ศรีหล้า
ตำแหน่ง 😕 ? ? ? ? ? ? ? ?รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?พัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 19 พ.ค. 2540
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสุรีรัตน์? จันธัมมา
ตำแหน่ง:? ? ? ? ? ? ? ? ?รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?วางแผนและงบประมาณ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวพิมพ์พิชชา? พูนประสิทธิ์
ตำแหน่ง:? ? ? ? ? ? ? ? ? รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่าย 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?วิชาการ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?