ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ประวัติ ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่

             1  ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพเซกา  ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเซกา  เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน

ปีการศึกษา 2541  ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนมัธยมเซกา มาจัดการเรียนการสอน  ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา ปัจจุบัน  มีอาคารเรียนชั่วคราวอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนปฏิบัติการ  อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น  อย่างละ  1 หลัง

ในปีการศึกษา 2543  ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี

ในปีการศึกษา 2546   ได้เปิดหลักสูตร  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ในปีการศึกษา 2547   ได้เปิดหลักสูตร  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

             2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพเซกา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Seka  Industrial And Community  Education College

ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ที่  4  ถนนเซกา – อากาศอำนวย ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวังบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์  38150

โทรศัพท์ :   0 – 4249-0644

โทรสาร:  0 – 4249-0647

Web Site:   Sekaicec.ac.th     E-mail:  Sekaicec@hotmail.com

เนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา   มีขนาดพื้นที่  100 ไร่

ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์  เอกชน

ทิศใต้                จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์  เอกชน

ทิศตะวันตก      จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย

ทิศตะวันออก    จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์  เอกชน

 

ที่ สถานศึกษา/ประเภทรายการ หน่วยนับ สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่/ได้รับ/งบประมาณแล้ว แบ่งพื้นที่สำหรับสาขาวิชา
หน่วยนับ พื้นที่ ตารางเมตร ได้รับ งปม.

ปี พ.ศ.

เลขที่แบบ
หน่วย ชั้น
  1. อาคารสำนักงาน หลัง 1 1 202.5 2541 อป.40-01 สำนักงาน,เซิร์ฟเวอร์,ตุ้มโฮม
  2. อาคารโรงฝึกงาน  1  ชั้น (12*32  ม.) หลัง 1 1 576 2541 อป.40-03 ชย,ฝผ,ปกครอง
  3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น (16*30 ม.) หลัง 1 3 3,000 2541 3419 ชก,ชฟ,ชอ
  4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น (16*30 ม.) หลัง 1 3 2,240 2541 3419 บช,คอม,สามัญ
  5. อาคารเรียนชั่วคราว หลัง 1 3 720 2541 อป.40-02 การเงิน,ฝว,ฝพ,โสต,ห้องสมุด
  6. บ้านพักผู้อำนวยการ หลัง 1 1 85 2541 35401 บ้านพักผู้อำนวยการ
  7. บ้านพักครูเรือนแถว  1  ชั้น  ขนาด  2  หน่วย หลัง 2 1 168 2541 กช.010 บ้านพักรอง
  8. รั้วคอนกรีตประกอบเหล็กดัด  พร้อมป้ายชื่อ เมตร 1 700 2538
  9. เสาธง สูง 7.10 เมตร ฐานคอนกรีตฉาบหินเกล็ดขัดมัน ต้น 1 2538 อป.40-08
10. ประตูรั้ว ประตู 1 4 2538 ประตูหน้า
11. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ หลัง 1 1 640 2541 อป.40-04 โรงอาหาร
12. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม.กว้าง 6 ม.

ยาว 1,000 ม.

เมตร

 

 

6,000 2543
13. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ หลัง 1 1 944 2556 ชย
14. บ้านพักครูชั่วคราว 5 ห้อง หลัง 1 1 80 2555 บ้านพักครู
15. อาคารหอประชุม หลัง 1 1 1,000 2559 หอประชุมใหญ่
16. อาคารเรียน 4 ชั้น หลัง 1 4 1,960 2561

 

 

ภาพอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา