ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพเซกา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

           Seka  Industrial And Community  Education College

           ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ที่  4  ถนนเซกา – อากาศอำนวย ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวังบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์  38150

           โทรศัพท์ :   042-490-644

           โทรสาร:  042-490-647

          Web Site: www.sekaicec.ac.th E-mail: sekaicec@hotmail.com

           เนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา   มีขนาดพื้นที่  100 ไร่

                   ทิศเหนือ         จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์  เอกชน

                   ทิศใต้             จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์  เอกชน

                   ทิศตะวันตก      จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย

                   ทิศตะวันออก    จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์  เอกชน

มีอาคารรวมทั้งสิ้น  15 หลัง   มีห้องทั้งสิ้น    ห้อง  ได้แก่
ที่ ประเภทรายการ จำนวน จำนวนห้อง หมายเหตุ
1. อาคารสำนักงาน 1 หลัง 7 ห้อง งปม. 2541
2. อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น (12*32 ม.) 1 หลัง 5 ห้อง งปม. 2541
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (16*30 ม.) 1 หลัง 15 ห้อง งปม. 2541
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (16*30 ม.) 1 หลัง งปม. 2541
5. อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้อง งปม. 2541
6. บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง 3 ห้อง งปม. 2541
7. บ้านพักครูเรือนแถว 1 ชั้น 2 หน่วย 1 หลัง 4 ห้อง งปม. 2541
8. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ 1 หลัง 4 ห้อง งปม. 2541
9. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ 1 หลัง 4 ห้อง งปม. 2556
10. ห้องน้ำ 1 หลัง 8 ห้อง งปม. 2541
11. อาคาร ICT 1 หลัง 1 ห้อง งบพัฒนา
12. บ้านพักครูชั่วคราว 1 หลัง 5 ห้อง งบพัฒนา
13. อาคารพัสดุ 1 หลัง 2 ห้อง งบพัฒนา
14. สำนักงานองค์การ 1 หลัง 2 ห้อง งบพัฒนา
15 คูหาลูกเสือ 1 หลัง 3 ห้อง งบพัฒนา
 

ภาพอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา