ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ประวัติ ความเป็นมา? และข้อมูลด้านอาคารสถานที่

? ? ? ? ? ? ?1? ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพเซกา? ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ? เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540? สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา? กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น? โดยใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเซกา? เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน

ปีการศึกษา 2541? ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนมัธยมเซกา มาจัดการเรียนการสอน? ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา ปัจจุบัน? มีอาคารเรียนชั่วคราวอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนปฏิบัติการ? อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น? อย่างละ? 1 หลัง

ในปีการศึกษา 2543? ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง? แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี

ในปีการศึกษา 2546?? ได้เปิดหลักสูตร? ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง? (ปวส.)? แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ในปีการศึกษา 2547?? ได้เปิดหลักสูตร? ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง? (ปวส.)แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

? ? ? ? ? ? ?2? ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพเซกา? สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Seka? Industrial And Community? Education College

ตั้งอยู่เลขที่ 99? หมู่ที่? 4? ถนนเซกา ? อากาศอำนวย ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวังบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์? 38150

โทรศัพท์ : ??0 – 4249-0644

โทรสาร:? 0 – 4249-0647

Web Site:?? Sekaicec.ac.th???? E-mail:? Sekaicec@hotmail.com

เนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา?? มีขนาดพื้นที่? 100 ไร่

ทิศเหนือ? ? ? ? ? ? จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์? เอกชน

ทิศใต้? ? ? ? ? ? ? ? จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์? เอกชน

ทิศตะวันตก????? จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย

ทิศตะวันออก??? จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์? เอกชน

 

ที่ สถานศึกษา/ประเภทรายการ หน่วยนับ สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่/ได้รับ/งบประมาณแล้ว แบ่งพื้นที่สำหรับสาขาวิชา
หน่วยนับ พื้นที่ ตารางเมตร ได้รับ งปม.

ปี พ.ศ.

เลขที่แบบ
หน่วย ชั้น
? 1. อาคารสำนักงาน หลัง 1 1 202.5 2541 อป.40-01 สำนักงาน,เซิร์ฟเวอร์,ตุ้มโฮม
? 2. อาคารโรงฝึกงาน? 1? ชั้น (12*32? ม.) หลัง 1 1 576 2541 อป.40-03 ชย,ฝผ,ปกครอง
? 3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ? 3? ชั้น (16*30 ม.) หลัง 1 3 3,000 2541 3419 ชก,ชฟ,ชอ
? 4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ? 3? ชั้น (16*30 ม.) หลัง 1 3 2,240 2541 3419 บช,คอม,สามัญ
? 5. อาคารเรียนชั่วคราว หลัง 1 3 720 2541 อป.40-02 การเงิน,ฝว,ฝพ,โสต,ห้องสมุด
? 6. บ้านพักผู้อำนวยการ หลัง 1 1 85 2541 35401 บ้านพักผู้อำนวยการ
? 7. บ้านพักครูเรือนแถว? 1? ชั้น? ขนาด? 2? หน่วย หลัง 2 1 168 2541 กช.010 บ้านพักรอง
? 8. รั้วคอนกรีตประกอบเหล็กดัด? พร้อมป้ายชื่อ เมตร 1 700 2538
? 9. เสาธง สูง 7.10 เมตร ฐานคอนกรีตฉาบหินเกล็ดขัดมัน ต้น 1 2538 อป.40-08
10. ประตูรั้ว ประตู 1 4 2538 ประตูหน้า
11. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ หลัง 1 1 640 2541 อป.40-04 โรงอาหาร
12. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม.กว้าง 6 ม.

ยาว 1,000 ม.

เมตร

 

 

6,000 2543
13. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ หลัง 1 1 944 2556 ชย
14. บ้านพักครูชั่วคราว 5 ห้อง หลัง 1 1 80 2555 บ้านพักครู
15. อาคารหอประชุม หลัง 1 1 1,000 2559 หอประชุมใหญ่
16. อาคารเรียน 4 ชั้น หลัง 1 4 1,960 2561

?

 

ภาพอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา