ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลัง? ปี 2562? ข้อมูล? ณ. วันที่? 1 สิงหาคม ?2562
อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพเซกา

ครูประจำสาขาวิชา จำนวน? 7 สาขาวิชา

สาขาวิชา จำนวน / คน ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้พิเศษสอน
สาขาวิชาช่างยนต์ 6 1 3 2
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 5 1 4
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 4 1 1 2
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 1 1 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1 1 1
สาขาวิชาการบัญชี 4 1 2 1
หมวดวิชาทักษะชีวิต 5 1 4

?มีบุคลากรทั้งสิ้น? 59? คน

ข้าราชการ 16 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 11 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน
ลูกจ้างประจำ คน
1 ทำหน้าที่สอน คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน คน
พนักงานราชการ 9 คน
1 ทำหน้าที่สอน 9 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน คน
ลูกจ้างชั่วคราว 39 คน
1 ทำหน้าที่สอน 15 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน/นศ.ฝึกสอน 24 คน
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ??????????? -??????????????????? คน
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น????? -??????????????????? คน
? มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง?????????????????????????????????????????????? คน
1.? ข้าราชการ????????? -?? คน
2.? ลูกจ้างประจำ????? -?? คน
?ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

?ข้าราชการครู? รวม?? 11? คน (ข้าราชการครู และ ข้าราชการพลเรือน)

 

ชื่อ ? สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.นางสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา ผู้อำนวยการ
2.นายสมจิต? ศรีหล้า ป.โท คม.การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.ว่าที่ร.ต.สุระศักดิ์? ชัยตาแสง ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4.นางสุรีรัตน์? จันธัมมา ศษ.ม. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5.นางสาวพิมพ์พิชชา? พูนประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
6.นายวัตรธนา? อังคุนันท์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ขับรถยนต์ งานบุคลากร
7. นายนิคม? จันทร์ใด อ.ส.บ.? ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าเบื้องต้น งานวิจัยฯ
8.นายประสบสุข?? อ้วนอ่อนตา หัวหน้างานสื่อฯ
9.นายเทียนชัย?? คำลิ้ม วท.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
10.นางอรพรรณ?? เชื่อวงศ์พรหม ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานการเงิน
11.นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์ ป.ตรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี หัวหน้างานบัญชี

?

?พนักงานราชการ??? รวม? 9 คน ?(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. ?นายฤชุวี? วงษ์ภูธรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล งานไฟฟ้ายานยนต์ หัวหน้างานแนะแนว
2. ?นางสาวพาวินี แก้วก่อง บธ.บ? การบัญชี การบัญชีต้นทุน 1 หัวหน้างานสวัสดิการ
3. ?นางสาวสุภากร? วังวิสัย การขายเบื้องต้น หัวหน้างานทะเบียน
4. ?นายวีรพันธ์ จันทร์ทอง บธ.บ? คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.การเครื่องคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
5. ?นายสายัณห์ พ่วงนาง คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
6. ?นายพรหมินทร์? พรศรี คอ.ม.? อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียง หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. ?นายเทพเมธา? ฮาดดา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานส่งกำลังยานยนต์ หัวหน้าโครงการพิเศษ
8. ?ว่าที่ ร.ต. สัญญา? ปัจสุริยะ กศ.ม. บริหารการศึกษา ห้องทฤษฏีไฟฟ้า หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
9. ?นายนรา? หอมหวล กศ.ม. บริหารการศึกษา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น หัวหน้างานอาคารและสถานที่

?

ลูกจ้างชั่วคราว?? 39? คน? รวม (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ครูพิเศษ สอน จำนวน 15 คน

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายวิทยา? เทษาวงค์ อสบ.เทคโนโลยีเครื่องกล เครื่องยนต์เล็ก ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
2. นายสรรเสริญ? วงค์คำหาญ อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า คณิตศาสตร์ไฟฟ้า ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว
3. นายปุณวัฒน์? ถากันหา คบอ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องเสียงภายในอาคาร ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
4.นายณัฐวุฒิ? หาญธงชัย คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
5.นายกฤษฎา? ติยะบัตร ป.ตรี อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
6.นางสาวอภิตญา ดีโคตร ป.ตรี
7.นางสาวอนิษา? พ่อแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเว็ปไซด์ หัวหน้างานประกันฯ
8.นายสุรศักดิ์? แพ่งศรีสาร บธ.บ? การตลาด หลักการจัดการ หัวหน้างานปกครอง
9.นางสาวอนุธิดา พรหมดี ภาษาไทย หัวหน้างานห้องสมุด
10.นางสาวศุทธินี อ่องแจ่ม ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ครูหมวดวิชาทักษะชีวิต
11.นายนรังสรรค์? บัญโสภาส คบ.สังคมศึกษา

 

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ครูหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.นายกิตติศักดิ์? พิบูลย์ศักดิ์กุล
13.นางสาวแพรวพรรณ? วงค์จันทร์
14.นายภุชงค์? ชนะหาญ

15.นางสาวสุภารัตน์ เทพโพธิ์

?

เจ้าหน้าที่ จำนวน? 14? คน

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.????? นางสาวมะลิจันทร์ อุปทุม  

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.????? นางสาวปรียานุช บุญจู ปวส.การบัญชี จนท. งานการเงิน
3.????? นายคมเพชร มาตราช ปวส.การไฟฟ้า จนท.งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
4.????? นางรัตนา? โง่นลุน ปวส.บัญชี จนท.งานบุคลากร
5.????? นางสาวโลมรัตน์ วิชัยสูง ปวส.บัญชี จนท.งานบริหารทั่วไป
6.????? นายสุรนารถ แสนบุญรัตน์ ป.ตรี? คอมพิวเตอร์ศึกษา จนท. แผนงานและความร่วมมือ
7.????? นางสาวอนุสรา ดิโคตร จนท.ฝ่ายวิชาการ
8.????? นางสาวชุติกาณจน์ ชมภูวัฒนา ป.ตรี ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จนท.งานบุคลากร
9.????? นางสาวทิพวรรณ ตะดวงดี รป.ส.รัฐประศาสนศาสตร์ จนท.งานทะเบียน
10.? นางสาวปรียานุช? อินทรบ วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ จนท.งานศูนย์ข้อมูล
11.? นางสาวรัตนาภรณ์ บุญนาง ปวส.บัญชี
12.? นายวรายุทธ? รูปคม จนท.งานพัสดุ
13.? นายบำรุงผล จันทร์ จนท.งานกิจกรรมฯ
14.? นางสาวอนุสรา? ดาลม จนท.งานกิจกรรมฯ

 

นักการภารโรง , ยาม , พนักงานขับรถ , แม่บ้าน? รวมจำนวน? 10? คน

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นักการภารโรง ?
1.????? นายประสงค์ ลีพรม ม.6 นักการภารโรง
2.????? นายวัน แก้วดวงดี ป.4 นักการภารโรง
3.????? นายทองสุข? พรมวงศ์ ป.6 นักการภารโรง
ยาม
1.????? นายทองมาก มิตพะมา ม.6 ยาม
2.????? นายปิยะพัน เพ็งวงษ์ ม.6 ยาม
3.????? นายหนานชัย? ปาลีรักษณ์ ยาม
พนักงานขับรถ
1.????? นายดำรง แสนงาม ป.1 พนักงานขับรถ
2.????? นายประสิทธิ์ชัย แสงคำเรือง ม.3 พนีกงานขับรถ
แม่บ้าน
1.????? นางบังอร? ทาบง

2.? ? ? นางสดับ? ดีขยัน

ป.4

 

แม่บ้าน

แม่บ้าน

?