ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลัง  ปี 2561  ข้อมูล  ณ. วันที่  20 สิงหาคม  2561
อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพเซกา

ครูประจำสาขาวิชา จำนวน  7 สาขาวิชา

สาขาวิชา จำนวน / คน ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้พิเศษสอน
สาขาวิชาช่างยนต์ 7 3 3 1
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 4 1 2
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 4 2 1 1
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 1 1 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 1 1 2
สาขาวิชาการบัญชี 4 1 2 1
หมวดวิชาทักษะชีวิต 5 2 3

 มีบุคลากรทั้งสิ้น  62  คน

ข้าราชการ 14 คน
1 ผู้บริหาร 4 คน
2 ข้าราชการครู 10 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน
ลูกจ้างประจำ คน
1 ทำหน้าที่สอน คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน คน
พนักงานราชการ 9 คน
1 ทำหน้าที่สอน 9 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน คน
ลูกจ้างชั่วคราว 37 คน
1 ทำหน้าที่สอน 14 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน/นศ.ฝึกสอน 25 คน
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ            –                    คน
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น      –                    คน
  มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง                                               คน
1.  ข้าราชการ          –   คน
2.  ลูกจ้างประจำ      –   คน