ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเซกา ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
-ภาคปกติ
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช.
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
185 99 149 74 143 86 736
-ทวิภาคี
ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส.
ชาย หญิง ชาย หญิง
107 62 177 116 462
-ทวิศึกษา
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ทวิศึกษา
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
28 30 58
รวมทั้งสิ้น
1,256