ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพเซกา? ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส. รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ?ชาย ?หญิง
164 76 125 75 155 62 657 106 75 192 123 496 1,153