ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพเซกา  
 “ทักษะเลิศล้ำ  คุณธรรมนำหน้า  พัฒนาสังคม”

 

เอกลักษณ์
  “วิทยาลัยอาชีพของชุมชน”

 

อัตลักษณ์
“อาชีวะบริการ(R-Services)”

 

  วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพเซกา
“เป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน”

 

พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพเซกา  
  1. ผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาและให้บริการและกาบริการแก่สังคม ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ด้วยความเสมอภาค
  2. วิจัย  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาชีพตลอดชีวิตแก่เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
  4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

5  .เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต้แนวคิด