ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

 1. ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์? พันธกิจ? ของสถานศึกษา

?????????? ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพเซกา??

? ? ? ? ? ? ? ? ??ทักษะเลิศล้ำ? คุณธรรมนำหน้า? พัฒนาสังคม?

?????????? เอกลักษณ์

? ? ? ? ? ? ? ? ??วิทยาลัยอาชีพของชุมชน?

?????????? อัตลักษณ์

? ? ? ? ? ? ? ? ??อาชีวะบริการ(R-Services)?

?????????? อัตลักษณ์คุณธรรม

? ? ? ? ? ? ? ? ??มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา จิตสาธารณะ?

?????????? วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพเซกา

? ? ? ? ? ? ? ? ??เป็นสถานศึกษา ผลิตพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สู่ศตวรรษที่ 21?

?????????? พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพเซกา??

? ? ? ? ? ? ? ? ?1.ผลิตและพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

? ? ? ? ? ? ? ? ?2.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

? ? ? ? ? ? ? ? ?3.พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

? ? ? ? ? ? ? ? ?4.ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

? ? ? ? ? ? ? ? ?5.พัฒนาระบบบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และระบบดิจิทัล สู่ศตวรรษที่ 21

?????????? เป้าประสงค์??

 1. กำลังคนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง
 2. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3? ด้าน? ด้านสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 3. มีหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา
 5. จำนวนนวัตกรรมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนและชุมชนเพิ่มผลผลิตรองรับการพัฒนาประเทศ
 6. ช่องทางการเผยแพร่นวัตกรรมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี รองรับการพัฒนาประเทศ ยุคศตวรรษที่ 21
 7. พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
 8. มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ในการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
 9. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและหน่วยงานของวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการรับบริหารเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในระดับมาก
 10. วิทยาลัยการอาชีพเซกา? สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและอัตลักษณ์คุณธรรม
 11. เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 12. ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 13. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

 

 1. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

?????????? จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา?

 1. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี? ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขางาน
 2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน? และสังคม

?????????? ความโดดเด่นของสถานศึกษา?

 1. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ 5 ดาว ปีการศึกษา 2557? สาขางานเทคนิคยานยนต์
 2. จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ? รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะสาขาเครื่องยนต์เล็ก ปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมโครงการภายใต้พันธกิจ มาตรฐานสถานศึกษา

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา?(ม.1)

1. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการการปรับปรุงห้องพยาบาล
4. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
5. โครงเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
6. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนดูแลผู้เรียน
– โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลผู้เรียน
– โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
– โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
– โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
– โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา
– โครงการอบรมแกนนำนีกเรียนนักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– โครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก
– โครงการรวมตัวเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
9. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ
– โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ
– โครงการแนะแนวเส้นทางสู้อาชีพ
10. โครงการกิจกรรมประเพณี และวันสำคัญ
– วันไหว้ครู
– วันปิยมหาราช
– วันแม่แห่งชาติ
– วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
– ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
– วันพ่อแห่งชาติ
– ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว
11. โครงการดูแลความปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา
– โครงการสารวัตรนักเรียน ป.ป.ส
– โครงการร่วมใจขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อก
12. โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
– โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
– โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับ ภาค,ชาติ
13. โครงการกิจกรรมลูกเสือ
– โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีประดับแถบ 3 สี
– โครงการระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญระดับ อศจ.
– กิจกรรมลูกเสือ Day Camp
– อบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ
14. โครงการการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน

พันธกิจที่ 2? พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ม.2)

1. โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. โครงการแข่งทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 – 2562
4. โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เสนอโครงการ
5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
– โครงการพัฒนาประสิทภืพการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
– โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2
– โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
– โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนต่อผู้สำเร็จ การศึกษา

พันธกิจที่ 3? พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง?(ม.3)

1. โครงการพัฒนาสมรรถนครูและบุคลากร
– โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนร็ PLC
– โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรด้านกีฬา
– อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
– โครงการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
– โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารด้วยใจและสร้างความปรองดอง
2. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
– โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
– โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

พันธกิจที่ 4? ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง??(ม.3)

1. โครงการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการแนะแนวเชิงรุก
2. อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ?ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอนเทศกาลปีใหม่
3. โครงการอาชีวะอาสา
4. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center )

5. โครงการยกย่องเชิญชูเกียรติสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ
6. โครงการเชิญบุคลากรระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
7. โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือ
8. โครงการอบรม ๑๐๘ อาชีพ
9. โครงการสอนระยะสั้นหารายได้ให้กับชุมชน
10. Open house ประกวดนิทรรศการโครงการ/โครงการวิชาชีพ
11. รวมพลัง ลงมือทำ ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
– โครงการรวมพลัง ลงมือทำ ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
– โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
12. โครงการส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน
– โครงการส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน
– โครงการประกวดนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิ์ษของครูและนักเรียน ระดับ อศจ. ระดับภาค

?? พันธกิจที่? 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และระบบดิจิทัล สู่ศตวรรษที่ 21??(ม.3)

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษา
2. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตีรยมความพร้อมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสาขางาน
5. โครงการการควบคุมภายในของฝ่าย สาขางานและสถานศึกษา
6. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายของข้อมูลสารสนเทศ
7. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ? นิตยสาร วารสาร
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกอากาศติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุเอฟ เอ็ม R-Radio Network ๘๘.๒๕ เมกะเฮิรตช์
9. โครงการพัฒนางานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
10. โครงการธรรมพระพุทธศาสนา
– โครงการธรรมยามเช้า
– วันมาฆบูชา
– โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
– โครงการเทียนพรรษา
– โครงการธรรมาภิบาล
– โครงกานสถานศึกษาคุณธรรม
11. โครงการ กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด
– โครงการ 5 ส. Big Cleaning Day

?

 1. ประวัติ ความเป็นมา? และข้อมูลด้านอาคารสถานที่

4.1? ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพเซกา? ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ? เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540? สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา? กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น? โดยใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเซกา? เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน

ปีการศึกษา 2541? ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนมัธยมเซกา มาจัดการเรียนการสอน? ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา ปัจจุบัน? มีอาคารเรียนชั่วคราวอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนปฏิบัติการ? อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น? อย่างละ? 1 หลัง

ในปีการศึกษา 2543? ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง? แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี

ในปีการศึกษา 2546?? ได้เปิดหลักสูตร? ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง? (ปวส.)? แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ในปีการศึกษา 2547?? ได้เปิดหลักสูตร? ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง? (ปวส.)แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

?

?4.2? ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพเซกา? สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Seka? Industrial And Community? Education College

ตั้งอยู่เลขที่ 99? หมู่ที่? 4? ถนนเซกา ? อากาศอำนวย ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวังบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์? 38150

โทรศัพท์ : ??0 – 4249-0644

โทรสาร 😕 0 – 4249-0647

Web Site:?? Sekaicec.ac.th???? E-mail:? Sekaicec@hotmail.com

เนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา?? มีขนาดพื้นที่? 100 ไร่

ทิศเหนือ? ? ? ? ? ? จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์? เอกชน

ทิศใต้? ? ? ? ? ? ? ? จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์? เอกชน

ทิศตะวันตก????? จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย

ทิศตะวันออก??? จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์? เอกชน

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ที่ สถานศึกษา/ประเภทรายการ หน่วยนับ สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่/ได้รับ/งบประมาณแล้ว แบ่งพื้นที่สำหรับสาขาวิชา
หน่วยนับ พื้นที่ ตารางเมตร ได้รับ งปม.

ปี พ.ศ.

เลขที่แบบ
หน่วย ชั้น
? 1. อาคารสำนักงาน หลัง 1 1 202.5 2541 อป.40-01 สำนักงาน,เซิร์ฟเวอร์,ตุ้มโฮม
? 2. อาคารโรงฝึกงาน? 1? ชั้น (12*32? ม.) หลัง 1 1 576 2541 อป.40-03 ชย,ฝผ,ปกครอง
? 3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ? 3? ชั้น (16*30 ม.) หลัง 1 3 3,000 2541 3419 ชก,ชฟ,ชอ
? 4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ? 3? ชั้น (16*30 ม.) หลัง 1 3 2,240 2541 3419 บช,คอม,สามัญ
? 5. อาคารเรียนชั่วคราว หลัง 1 3 720 2541 อป.40-02 การเงิน,ฝว,ฝพ,โสต,ห้องสมุด
? 6. บ้านพักผู้อำนวยการ หลัง 1 1 85 2541 35401 บ้านพักผู้อำนวยการ
? 7. บ้านพักครูเรือนแถว? 1? ชั้น? ขนาด? 2? หน่วย หลัง 2 1 168 2541 กช.010 บ้านพักรอง
? 8. รั้วคอนกรีตประกอบเหล็กดัด? พร้อมป้ายชื่อ เมตร 1 700 2538
? 9. เสาธง สูง 7.10 เมตร ฐานคอนกรีตฉาบหินเกล็ดขัดมัน ต้น 1 2538 อป.40-08
10. ประตูรั้ว ประตู 1 4 2538 ประตูหน้า
11. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ หลัง 1 1 640 2541 อป.40-04 โรงอาหาร
12. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 ซม.กว้าง 6 ม.

ยาว 1,000 ม.

เมตร

 

 

6,000 2543
13. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ หลัง 1 1 944 2556 ชย
14. บ้านพักครูชั่วคราว 5 ห้อง หลัง 1 1 80 2555 บ้านพักครู
15. อาคารหอประชุม หลัง 1 1 1,000 2559 หอประชุมใหญ่
16. อาคารเรียน 4 ชั้น หลัง 1 4 1,960 2561 อาคารเรียน

?

4.3? สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา

 

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย

?พระพุทธรูปปางสมาธิ?

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

?ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา?

ตราประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย? น้ำเงิน ? ขาว

 

 1. ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

 

6.1? อัตรากำลัง? ปี 2562? ข้อมูล? ณ. วันที่? 1? สิงหาคม? 2562????

อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพเซกา?????? มีบุคลากรทั้งสิ้น? 59? คน

ก. ข้าราชการ 11 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 6 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน
ข. ลูกจ้างประจำ คน
1 ทำหน้าที่สอน คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน คน
ค. พนักงานราชการ 9 คน
1 ทำหน้าที่สอน 9 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน/ คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 39 คน
1 ทำหน้าที่สอน 15 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน/นศ.ฝึกสอน 24 คน
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ??????????? -??????????????????? คน
มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น????? -??????????????????? คน
? มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง?????????????????????????????????????????????? คน
1.? ข้าราชการ????????? -?? คน
2.? ลูกจ้างประจำ????? -?? คน

 

????? ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาลูกจ้าง????

 

– นร.

ก. ครูผู้สอน

คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

คน

รวม

คน

?- ต่ำกว่า ม.6 ?คน 8 คน 8? คน
?- ปวช./ม.6 ?คน ?คน ? คน
?- ปวส./อนุปริญญาตรี ?คน 9 คน ?9 คน
?- ปริญญาตรี 15 คน 7 คน ?22 คน
?- ปริญญาโท ?คน ? คน ? คน
?- ปริญญาเอก ?คน ? คน ?คน
รวม??? 15? คน รวม 24? คน รวม 39? คน

 

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม
– จ้างด้วยงบบุคลากร -? คน -? คน -? คน
– จ้างด้วยงบดำเนินงาน -? คน -? คน -? คน
– จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 15? คน 14? คน 29? คน
– จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ?-? คน ? 10? คน ?10? คน
– จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

 

? -? คน

 

-? คน -? คน

 

รวม 15 คน รวม 24? คน รวม 39? คน

 

?ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

?ข้าราชการครู? รวม?? 11? คน (ข้าราชการครู และ ข้าราชการพลเรือน)

 

ชื่อ ? สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.นางสาวเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา ผู้อำนวยการ
2.นายสมจิต? ศรีหล้า ป.โท คม.การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.ว่าที่ร.ต.สุระศักดิ์? ชัยตาแสง ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4.นางสุรีรัตน์? จันธัมมา ป.โท ศษ.ม. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5.นางสาวพิมพ์พิชชา? พูนประสิทธิ์ ป.โท รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
6.นายวัตรธนา? อังคุนันท์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ขับรถยนต์ งานบุคลากร
7.นายนิคม? จันทร์ใด อ.ส.บ.? ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าเบื้องต้น งานวิจัยฯ
8.นายประสบสุข?? อ้วนอ่อนตา หัวหน้างานสื่อฯ
9.นายเทียนชัย?? คำลิ้ม วท.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
10.นางอรพรรณ?? เชื่อวงศ์พรหม ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานการเงิน
11.นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์ ป.ตรี บัญชีบัณฑิต การบัญชี หัวหน้างานบัญชี

?

?พนักงานราชการ??? รวม? 9 คน ?(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. ?นายฤชุวี? วงษ์ภูธรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล งานไฟฟ้ายานยนต์ หัวหน้างานแนะแนว
2. ?นางสาวพาวินี แก้วก่อง บธ.บ? การบัญชี การบัญชีต้นทุน 1 หัวหน้างานสวัสดิการ
3. ?นางสาวสุภากร? วังวิสัย การขายเบื้องต้น หัวหน้างานทะเบียน
4. ?นายวีรพันธ์ จันทร์ทอง บธ.บ? คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.การเครื่องคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
5. ?นายสายัณห์ พ่วงนาง คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
6. ?นายพรหมินทร์? พรศรี คอ.ม.? อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียง หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. ?นายเทพเมธา? ฮาดดา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานส่งกำลังยานยนต์ หัวหน้าโครงการพิเศษ
8. ?ว่าที่ ร.ต. สัญญา? ปัจสุริยะ กศ.ม. บริหารการศึกษา ห้องทฤษฏีไฟฟ้า หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
9. ?นายนรา? หอมหวล กศ.ม. บริหารการศึกษา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น หัวหน้างานอาคารและสถานที่

?

ลูกจ้างชั่วคราว?? 39? คน? รวม (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ครูพิเศษ สอน จำนวน 15 คน

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายวิทยา? เทษาวงค์ อสบ.เทคโนโลยีเครื่องกล เครื่องยนต์เล็ก ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
2. นายสรรเสริญ? วงค์คำหาญ อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า คณิตศาสตร์ไฟฟ้า ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว
3. นายปุณวัฒน์? ถากันหา คบอ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องเสียงภายในอาคาร ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
4.นายณัฐวุฒิ? หาญธงชัย คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
5.นายกฤษฎา? ติยะบัตร ป.ตรี อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
6.นางสาวอภิตญา ดีโคตร ป.ตรี
7.นางสาวอนิษา? พ่อแก้ว วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเว็ปไซด์ หัวหน้างานประกันฯ
8.นายสุรศักดิ์? แพ่งศรีสาร บธ.บ? การตลาด หลักการจัดการ หัวหน้างานปกครอง
9.นางสาวอนุธิดา พรหมดี ป.ตรี ภาษาไทย ครูหมวดวิชาทักษะชีวิต
10.นางสาวศุทธินี อ่องแจ่ม ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ครูหมวดวิชาทักษะชีวิต
11.นายนรังสรรค์? บัญโสภาส คบ.สังคมศึกษา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ครูหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.นายกิตติศักดิ์? พิบูลย์ศักดิ์กุล
13.นางสาวแพรวพรรณ? วงค์จันทร์
14.นายภุชงค์? ชนะหาญ

15.นางสาวศุภารัตน์ เทพโพธิ์

ป.ตรี

ป.ตรี

 

 

?

เจ้าหน้าที่ จำนวน? 14? คน

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1.????? นางสาวมะลิจันทร์ อุปทุม  

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.????? นางสาวปรียานุช บุญจู ปวส.การบัญชี จนท. งานการเงิน
3.????? นายคมเพชร มาตราช ปวส.การไฟฟ้า จนท.งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
4.????? นางรัตนา? โง่นลุน ปวส.บัญชี จนท.งานบุคลากร
5.????? นางสาวโลมรัตน์ วิชัยสูง ปวส.บัญชี จนท.งานบริหารทั่วไป
6.????? นายสุรนารถ แสนบุญรัตน์ ป.ตรี? คอมพิวเตอร์ศึกษา จนท. แผนงานและความร่วมมือ
7.? ? ? นางสาวอนุสรา ดีโคตร จนท.ฝ่ายวิชาการ
8.????? นางสาวชุติกาณจน์ ชมภูวัฒนา ป.ตรี ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จนท.งานบุคลากร
9.????? นางสาวทิพวรรณ ตะดวงดี รป.ส.รัฐประศาสนศาสตร์ จนท.งานทะเบียน
10.? นางสาวปรียานุช? อินทรบ วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ จนท.งานศูนย์ข้อมูล
11.? นางสาวรัตนาภรณ์ บุญนาง ปวส.บัญชี
12.? นายวรายุทธ? รูปคม จนท.งานพัสดุ
13.? นายบำรุง ผลจันทร์ จนท.งานกิจกรรมฯ
14.? นางสาวอนุสรา? ดาลม จนท.งานกิจกรรมฯ

 

นักการภารโรง , ยาม , พนักงานขับรถ , แม่บ้าน? รวมจำนวน? 10? คน

 

ชื่อ – สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
นักการภารโรง ?
1.????? นายประสงค์ ลีพรม ม.6 นักการภารโรง
2.????? นายวัน แก้วดวงดี ป.4 นักการภารโรง
3.????? นายทองสุข? พรมวงศ์ ป.6 นักการภารโรง
ยาม
1.????? นายทองมาก มิตพะมา ม.6 ยาม
2.????? นายปิยะพัน เพ็งวงษ์ ม.6 ยาม
3.????? นายหนานชัย ปาลีรักษณ์ ยาม
พนักงานขับรถ
1.????? นายดำรง แสนงาม ป.1 พนักงานขับรถ
2.????? นายประสิทธิ์ชัย แสงคำเรือง ม.3 พนีกงานขับรถ
แม่บ้าน
1.????? นางบังอร? ทาบง

2.? ? ? นางสดับ ดีขยัน

ป.4

 

 

แม่บ้าน

 

?

รายละเอียด ข้อมูลนักเรียน และประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

 1. ยอดนักเรียนนักศึกษา ปีปัจจุบัน และยอดประมาณการ
 2. สรุปผลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 3. ยอดประมาณ รายรับ ? รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

– งบรายได้สถานศึกษา

– งบบุคลากร

– งบดำเนินงาน

– งบลงทุน

– งบอุดหนุนฯ

– งบรายจ่ายอื่นๆ

 1. สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 2. ละเอียดค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 3. จัดสรรยอดวัสดุฝึกแผนกวิชา ประจำปีงบประมาณ 2561
 4. ผลงานดีเด่นนักเรียนนักศึกษา

?

?

ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

?????????? วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน

?????????? พันธกิจ

 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

??????????

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน? ตัวชี้วัด

 1. นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
 3. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ
 5. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
 6. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
 7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

?

 1. ยุทธศาสตร์มาตรการและโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
  2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ?เรียนฟรีมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน?

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ?ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ?

ด้านคุณภาพผู้เรียน

2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V – Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา

ด้านคุณภาพสถานศึกษา

2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
– โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
– วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
– วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
2.14 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน

ด้านคุณภาพครู

2.15 กำ หนดมาตรฐานสมรรถน ะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ ?การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน?

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
– ดูแ ลและแก้ปัญหา ครูจ้า งสอนและใบประกอบวิชาชีพ
– สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ป้องกัน และแก้ปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประ มา ณ/ ทรัพยา กรอย่างเหมาะสม
– ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
– สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา?เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ?

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

?????????? มาตรการ

 1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
 4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
 5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
 6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
 7. การสร้างและกระจายโอกาส
 8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โครงการ

 1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา)
 2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม)

 1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
 2. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
 3. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
 6. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
 7. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
 8. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
 9. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
 10. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
 11. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง
 12. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
 13. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 14. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
 15. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
 16. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
 17. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
 18. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
 19. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 20. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
 21. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
 22. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 23. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
 24. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
 25. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
 26. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
 27. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
 28. โครงการขยายอาชีวะอำเภอ
 29. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
 30. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 31. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
 32. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 33. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 34. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
 35. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
 36. โครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง
 37. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
 38. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
 39. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
 40. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
 41. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา

44? จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

 1. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

?

 1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายรัฐบาล ?11 ด้าน คือ

?????????? 1) ?การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

?????????? 2) ?การรักษาความมั่นคงของประเทศ

?????????? 3) ?การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

?????????? 4) ?การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

?????????? 5) ?การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

?????????? 6) ?การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

?????????? 7) ?การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

?????????? 8) ?การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

?????????? 9) ?การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

?????????? 10) ?การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

?????????? 11) ?ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

?

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

 1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
 2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน

เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง

 1. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย อำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น

 1. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
 2. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
 3. ?พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน

การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
 2. ?อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
 3. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
 4. ?ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 ? 2564)

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัว ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลาง การแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจำกัดหลายด้าน อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ำแรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูงที่เป็น อุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการ ภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดัน ขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง

วิสัยทัศน์ อยู่ในช่วง (พ.ศ. 2560 ? 2564) สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

 1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน

โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ของประเทศ

 1. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว

รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ ?มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน? ในอนาคต

?

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2579)

?????????? 1) ?วิสัยทัศน์ ?คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑? โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ

๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม?? รู้รักสามัคคีและ ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศลดลง

?????????? 2) ?เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ

ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity)

๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality)

๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)

๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)

? ? ? ? ? ?3) ?แนวคิดการจัดการศึกษา

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักสำคัญ ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

 1. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
 2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
 4. หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)
 5. ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs 2030)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560 ? 2564

 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ มีรายละเอียด การดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ?ฉบับที่ ?๑๒? ? (พ.ศ.๒๕๖๐ ?๒๕๖๔) การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ ?การพัฒนาคน?ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น? แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง การพัฒนาจึงเกิดภาวะหยุดชะงักหรือชะลอตัว ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงได้กำหนดให้รัฐต้องจัดทำ ?ยุทธศาสตร์ชาติ?เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และต่อเนื่องสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาระดับชาติในระยะยาว ก็ได้พิจารณานำกรอบแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๔ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต??? ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) นอกจากจะคำนึงถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคน รวมทั้งกฎหมายที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ และมีผลให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ยึดกรอบหลักการที่สำคัญอันได้แก่

๑) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙)

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และ ๓) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ?๒๕๗๔ มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙)ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๖๕ ได้กำหนดให้มี ?ยุทธศาสตร์ชาติ?เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญของเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติให้มีความมั่นคง และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน? สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ จะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทย? ทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ?ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขากำลังอำนาจของชาติ?อันได้แก่

การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้วิสัยทัศน์: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ: เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบคือ? ๑) แนวคิด : เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยเพื่อความมั่นคง๒) คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน? ๓)คำนิยาม :ความพอเพียงประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณคือความพอดีที่ไม่น้อยหรือมากเกินไป ความมีเหตุมีผล คือการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย และคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต? ๔) เงื่อนไข : การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ๒ เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะใช้ความรู้นั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ และเงื่อนไขคุณธรรมอันประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต? ?วัตถุประสงค์:

๑) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๒) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม

๓) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ

๔) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรมยุทธศาสตร์หลัก:

๑) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

๒) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๔) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

๕) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านกำรสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการนำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ