ประวัติสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเซกา

วิทยาลัยเทคนิคเซกา  ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ และหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเซกาเป็นอาคารเรียนแล สำนักงาน ปีการศึกษา 2541 ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนมัธยมเซกา มาจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาลัยเทคนิคเซกา ปัจจุบัน  มีอาคารเรียนชั่วคราวอาคารโรงฝึกงาน อาคารเรียนปฏิบัติการ 3 ชั้น และอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น อย่างละ  1 หลัง
-ในปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
-ในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
-ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
-ในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา

เนื้อที่ของวิทยาลัยเทคนิคเซกา มีขนาดพื้นที่ 100 ไร่
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคเซกา
พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย
พระพุทธรูปปางสมาธิ

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา
ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา

ตราประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย (ฟ้า ขาว)